Study笔记

jQuery招聘网站幻灯片动画特效

jQuery招聘网站幻灯片动画特效是一款基于jQuery+CSS3实现的网站全屏幻灯片图片切换代码。

jQuery招聘网站幻灯片动画特效

代码展示:

        <div class="bd-inner wrapper">
          <dl>
            <dt class="name">快乐有爱的工作气氛</dt>
            <dd class="text">让工作融入生活,成为充实有爱的生活方式!<br>大灰牛博客为与昂营造轻松有爱的工作氛围,并为此不断开阔思路,意在有爱的氛围中挖掘<br/>员工的潜能,并收获进步和成长。</dd>
          </dl>
          <ul class="beam beam-bot">
            <li class="ani-beam1"></li>
            <li class="ani-beam2"></li>
            <li class="ani-beam3"></li>
          </ul>
          <ul class="beam beam-top">
            <li class="ani-beam4"></li>
            <li class="ani-beam5"></li>
          </ul>

          <ul class="dyeing">
            <li class="ani-dyeing1"></li>
            <li class="ani-dyeing2"></li>
            <li class="ani-dyeing3"></li>
            <li class="ani-dyeing4"></li>
            <li class="ani-dyeing5"></li>
          </ul>         
        </div>

完整jQuery招聘网站幻灯片动画特效下载

链接:https://pan.baidu.com/s/1K9BeE20iq4KQB4xtRcgRMQ 提取码:704t
相关文章

个人简介

我承认我很菜,所以没事就多学习吧

参考网址