Study笔记

jQuery图标菜单点击图片切换代码

jQuery图标菜单点击图片切换代码是一款切换的时候带有滑动效果的幻灯片代码。

jQuery图标菜单点击图片切换代码

部分代码展示:

<div class="banner-nav banner-nav-abs">
<div class="banner-inner png">
<ul>
<li><div></div><a href="javascript:;" class="bg1"><span class="png"></span>营销型网站建设</a></li>
<li><div></div><a href="javascript:;" class="bg2"><span class="png"></span>全能网站建设</a></li>
<li><div></div><a href="javascript:;" class="bg3"><span class="png"></span>移动APP</a></li>
<li><div></div><a href="javascript:;" class="bg4"><span class="png"></span>微网站建设</a></li>
<li><div></div><a href="javascript:;" class="bg5"><span class="png"></span>企业增值服务</a></li>
<li><div></div><a href="javascript:;" class="bg6"><span class="png"></span>SEO全网营销</a></li>
</ul>
</div>
</div>

完整jQuery图标菜单点击图片切换代码下载

链接:https://pan.baidu.com/s/1cMdIk4HAxJ-KOsyzifhL_w 提取码:8e5l
相关文章

个人简介

我承认我很菜,所以没事就多学习吧

参考网址